INFORMACJE O PROJEKCIE

Projekt „Nowa praca – Nowe Możliwości” jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014 – 2020,  8 Oś Priorytetowa Rynek Pracy, Działanie 8.2 Aktywizacja zawodowa, Typ Projektów A: Kompleksowe programy na rzecz aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy.

Projekt jest  realizowany od 01 września 2018 roku do 31 marca 2020 roku

Celem projektu jest powrót do aktywności zawodowej 68 mieszkańców w wieku 30 lat i więcej z terenu powiatów: gorlickiego, nowosądeckiego, limanowskiego oraz Miasta Nowy Sącz, znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy, należących do co najmniej jednej z poniższych grup:

 • Kobiety lub
 • Osoby powyżej 50 roku życia lub
 • Osoby długotrwale bezrobotna lub
 • Osoby z niepełnosprawnościami lub
 • Osoby o niskich kwalifikacjach (tj. z wykształceniem co najwyżej średnim) lub
 • Bezrobotni mężczyźni w wieku 30-49 lat nie należący do w/w grup, których sytuacja na rynku pracy jest najtrudniejsza.

Projekt zakłada ścieżkę wsparcia dla uczestników, która obejmuje:

 • Identyfikację indywidualnych potrzeb uczestnika, w następstwie której opracowany zostanie Indywidualny Plan Działania;
 • Szkolenia zawodowe prowadzące do podniesienia, uzupełnienia, zmiany kwalifikacji;
 • Staż lub praktykę zawodową przygotowujące do podjęcia zatrudnienia (0-6 miesięcy);
 • Dotacje na doposażenie i wyposażenie stanowiska pracy u pracodawcy (wsparcie towarzyszące przy stażu lub praktyce zawodowej);
 • Pośrednictwo pracy lub poradnictwo zawodowe i wsparcie motywacyjno-adaptacyjne w poszukiwaniu pracy;
 • Wsparcie towarzyszące dla uczestników projektu polegające na zapewnieniu opieki nad osobą zależną (możliwe wyłącznie w połączeniu z innymi formami wsparcia).

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o kontakt z Biurem Projektu   REALIZATOR i Punkty rekrutacyjne

UCZESTNICY

Uczestnikiem/czką projektu może być osoba fizyczna, w wieku 30 lat i więcej pozostająca bez pracy (bezrobotna i bierna zawodowo), zamieszkująca lub ucząca się na obszarze realizacji projektu, tj. na terenie powiatów: gorlicki, limanowski, nowosądecki lub Miasta Nowy Sącz, która  należy co najmniej do jednej z poniższych grup:

 • Kobieta,
 • Osoba powyżej 50 roku życia,
 • Osoba długotrwale bezrobotna,
 • Osoba z niepełnosprawnościami,
 • Osoba o niskich kwalifikacjach (tj. z wykształceniem co najwyżej średnim – do ISCED 3 włącznie),
 • Bezrobotni mężczyźni w wieku 30-49 lat, nie należący do w/w grup, których sytuacja na rynku pracy jest najtrudniejsza (grupa ta stanowi nie więcej niż 20% ogółu bezrobotnych objętych wsparciem w projekcie).

Status osoby na rynku pracy jest określany w dniu rozpoczęcia uczestnictwa w projekcie.

 

WYKLUCZENIA

Uczestnikiem projektu nie może być osoba, która:

 • Jest uczestnikiem innego projektu realizowanego w tym samym czasie w ramach RPO WM 2014-2020, w którym przewidziane formy wsparcia uczestnika są tego samego rodzaju i zmierzają do osiągnięcia tego samego celu/korzyści dla uczestnika Projektu.
 • Nie wyraziła zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby procesu rekrutacji, uczestnictwa w projekcie w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji projektu przez Beneficjenta projektu i inne upoważnione podmioty.

REKRUTACJA

Rekrutacja do projektu  jest prowadzona w 4 naborach w następujących terminach:

Nabór I: 26 listopada 2018 – 7 grudnia 2018

Nabór II: 14 stycznia 2019 – 25 stycznia 2019

Nabór III: 11 luty 2019 – 22 luty 2019

Nabór IV:11 marca 2019 – 22 marca 2019

Dokumentem rekrutacyjnym jest Formularz rekrutacyjny wraz ze zgodą Kandydata/tki na przetwarzanie danych osobowych. Formularz rekrutacyjny jest dostępny w wersji elektronicznej na stronie internetowej projektu  DO POBRANIA oraz w wersji papierowej w Punkcie Rekrutacji.

Dokumenty rekrutacyjne można składać w terminach naboru:

 • Osobiście w Punkcie Rekrutacji
 • Listownie, decyduje data wpływu do Punktu Rekrutacji.

Rekrutacja do projektu przebiega w trzech etapach:

ETAP 1. Przyjmowanie formularzy rekrutacyjnych.

ETAP 2. Kwalifikacja Formalna – ocena formularzy rekrutacyjnych pod względem spełniania przez kandydatów/tki kryteriów formalnych.

ETAP 3. Kwalifikacja merytoryczna – ocena  sytuacji zawodowej  i osobistej kandydata/tki oraz dotychczasowej aktywności w zmianie sytuacji zawodowej.

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w projekcie składają formularz rekrutacyjny w jednym z Punktów Rekrutacji wskazanych w ogłoszeniu o naborze. Formularze rekrutacyjne dostarczone do Punktu Rekrutacji przed lub po wyznaczonym terminie przyjmowania zgłoszeń nie podlegają ocenie.

DO POBRANIA

REGULAMIN REKRUTACJI

FORMULARZ REKRUTACJI

 

Zmiana fontów
Kontrast