Nowa Praca Nowe Możliwości

INFORMACJE O PROJEKCIE

Projekt „Nowa praca – Nowe Możliwości” jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014 – 2020,  8 Oś Priorytetowa Rynek Pracy, Działanie 8.2 Aktywizacja zawodowa, Typ Projektów A: Kompleksowe programy na rzecz aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy.

Projekt jest  realizowany od 01 września 2018 roku do 31 marca 2020 roku

Zmiana fontów
Kontrast